Algemene voorwaarden voor Simpligreen


Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de hieronder genoemde termen de volgende betekenis:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze producten worden geleverd door Simpligreen of door een derde op basis van een overeenkomst tussen die derde en Simpligreen;
 2. Afkoelingsperiode: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteiten;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: in digitale vorm geproduceerde en geleverde gegevens;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel - daaronder begrepen e-mail - dat de consument of Simpligreen in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, vergemakkelijkt, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Recht van herroeping: de mogelijkheid voor de consument om de overeenkomst op afstand binnen de bedenktijd te herroepen;
 8. Simpligreen: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Simpligreen en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Standaardformulier voor annulering: het Europese standaardformulier voor annulering opgenomen in Bijlage I van deze algemene voorwaarden.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Simpligreen gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn.

 

Artikel 2 - Identiteit van Simpligreen

Simpligreen b.v.

Milletstraat 56-2
1077 ZG Amsterdam
Nederland

E-mailadres: service@simpligreen.nl
Kamer van Koophandel nummer: 34149691

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Simpligreen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Simpligreen en de consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden per e-mail aan de consument beschikbaar gesteld.
 3. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Simpligreen gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Simpligreen niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Simpligreen bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Simpligreen is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Simpligreen treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Simpligreen daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Simpligreen is gerechtigd zich binnen wettelijke kaders op de hoogte te stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Simpligreen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Uiterlijk bij aflevering van het product aan de consument zal Simpligreen per e-mail de volgende informatie verstrekken:
 6. Het straatadres van de vestiging van Simpligreen waar de consument met klachten terecht kan;
 7. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht
 8. Informatie over garantie en bestaande service na aankoop
 9. De prijs inclusief alle belastingen van het product; de leveringskosten en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand
 10. het standaardformulier voor herroeping.


Artikel 6 - Recht van opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product tijdens een bedenktijd van ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen annuleren. Simpligreen mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan de consument niet dwingen zijn reden(en) op te geven.
 2. De bedenktijd als bedoeld in lid 1 gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde die niet de vervoerder is, of:
 3. Indien de consument in dezelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Simpligreen mag een bestelling van meerdere producten met verschillende levertijden weigeren mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces duidelijk over heeft geïnformeerd.
 4. Indien de levering van een product uit meerdere zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 5. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten over een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 6. Indien Simpligreen de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het standaardformulier voor herroeping heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke bedenktijd, vastgesteld overeenkomstig de voorgaande leden van dit artikel.
 7. Indien Simpligreen de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument deze informatie heeft ontvangen.


Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd gaat de consument zorgvuldig om met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren op de wijze waarop hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een wijze van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product indien Simpligreen hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd aan Simpligreen door middel van het standaardformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag van de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Simpligreen. Dit is niet nodig indien Simpligreen heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft in ieder geval aan de terugzendtermijn voldaan indien hij het product terugzendt voor het verstrijken van de bedenktijd.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in de originele staat en verpakking, en conform de door Simpligreen verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor het juist en tijdig uitoefenen van het herroepingsrecht liggen bij de consument.
 5. De consument dient de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product te dragen. Indien Simpligreen niet kenbaar heeft gemaakt dat de consument deze kosten moet dragen of indien Simpligreen aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten van terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden eventuele aanvullende overeenkomsten automatisch ontbonden.


Artikel 9 - Verplichtingen van Simpligreen in geval van herroeping

 1. Indien Simpligreen de melding van herroeping door de consument langs elektronische weg mogelijk maakt, zendt zij onverwijld na ontvangst een ontvangstbevestiging van deze melding.
 2. Simpligreen vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door Simpligreen gemaakt voor het geretourneerde product, onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument haar de herroeping meldt. Tenzij Simpligreen aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen totdat zij het product heeft ontvangen of totdat de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Bij de terugbetaling gebruikt Simpligreen hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling geschiedt zonder kosten voor de consument.
 4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Simpligreen de meerkosten van de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 - Uitsluiting van het herroepingsrecht

Simpligreen kan de volgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Simpligreen dit duidelijk bij het aanbod of in ieder geval tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld:

 1. Producten die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van de individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een bepaalde persoon bestemd zijn;
 2. Producten die aan bederf onderhevig zijn of waarvan de houdbaarheid beperkt is;
 3. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 4. Producten die door hun aard na levering onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;


Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Simpligreen producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Simpligreen geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst en uitgebreide garantie

 1. Simpligreen staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Uitsluitend indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen staat Simpligreen er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Simpligreen, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte uitgebreide garantie kan nimmer een beperking inhouden van de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Simpligreen kan doen gelden indien Simpligreen is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder verlengde garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Simpligreen, haar toeleverancier, importeur of fabrikant waarbij aan de consument bepaalde rechten of vorderingen worden toegekend die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval zij is tekortgeschoten in de nakoming van haar deel van de overeenkomst.


Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. Simpligreen zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Simpligreen kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Simpligreen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Simpligreen het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Simpligreen tot het moment van bezorging aan de consument of aan een vooraf aangewezen en aan Simpligreen bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   

Artikel 14 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd, of bij het ontbreken van een bedenktijd binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Simpligreen te melden.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat Simpligreen hem op de achterstallige betaling heeft gewezen en Simpligreen de consument een nadere termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Simpligreen gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% van de openstaande bedragen tot € 2.500,00; 10% van de volgende € 2.500,00 en 5% van de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. Simpligreen kan ten voordele van de consument afwijken van deze bedragen en percentages.